Ofta farligare med förorening inomhus

Det första vi människor gör när vi föds är att ta ett andetag och det sista är att andas ut. Varje dag drar vi in cirka 15 kilo luft i våra lungor – så under ett liv blir det cirka 27 ton luft. Men vad är det egentligen för luft vi andas?

I ett samhälle som är inne i ett paradigmskifte med elbilar ser vi framför oss en mycket renare uteluft än i dag. Luften till exempel på Hornsgatan i Stockholm har de senaste åren blivit 60 procent renare, och det beror i huvudsak på elmotorns framfart. Det är alltså en renare luft som förs in än tidigare.

Behöver vi då filtrera uteluft så hårt som vi gör i dag? Troligen inte om vi blickar framåt. Trots alla fakta runt ventilationens betydelse är det inomhusluften i framtidens byggnad som är den källa som i första hand ska renas. Ventilation behövs för utspädningseffekt av syre och omblandning. Men det krävs ytterligare reningsfunktioner inomhus för att uppnå det faktum att luft inomhus kan vara farligare att inandas än uteluft då den är komplex.


Artikelförfattare: Anders Hedström
Sysselsättning: Expert inom IAQ (Indoor Air Quality) och samarbetar med WHO Collaboration Centre och Clean Air and Health på Queensland University of Technology

Inom WHO brukar man säga att det är många gånger farligare att träffas av en förorening inomhus än utomhus. Under lång tid har vi debatterat luftens innehåll och vad som är farligt och viktigt, och har vi då kommit fram till något beslut om hur vi ska skydda oss med regler om luftens kvalitet? Vi följer endast de rekommendationer vi får från filterföretag och ventilationsbranschen – och givetvis Boverket. Men egentligen har vi inte blivit klokare och inte heller har vi fått fasta regler och lagar som borde gälla för inomhusluft.

Ventilation behövs för syresättning och visst luftutbyte men generellt räcker inte 0,5–0,8 luftväxlingar till för att på hög nivå rena de föroreningar som skapas inomhus. Det kostar också mycket energi med ventilation. Frågan är hur vi kan se vad som kommer utifrån samt även skapas inomhus, internationellt?

I den grupp jag jobbar inom WHO, Ilaqh (International Laboratory for Air Quality and Health på Queensland University), har en grupp på 36 experter över hela världen nu startat ett stort projekt och bygger ett teknikcenter och ett stort nätverk med experter för att se hur man kan effektivisera framtidens byggnader gällande luftens påverkan på oss människor. Min roll som partner investigator är att utreda effektivitet inom ventilationsfilter och andra inomhusreningstekniker genom recirkulation och höggradig rening. Gruppen ska ge underlag för kommande riktlinjer inom WHO.

Covid har givit det osynliga hotet en bild för oss människor så vi nu förstår att det osynliga är det som påverkar oss mest i luften vi andas.

Vad har då hänt globalt efter pandemin? Jo, en mängd lösningar av så kallade uppfinningar inom mobil luftrening har överöst världen med allt från relativt verkningslösa filterlösningar till ren humbug som säljs på en öppen marknad i stora volymer. I senaste numret av tidningen Råd & Röns test av luftrenare ser man tydligt hur effekten är på de olika lösningarna.

Ofta hänvisar man till forskningsstudier som egentligen inte är verifierade för den egna lösningen. Inom ventilationsbranschen kommer man med ökade krav på flöden vilket inte endast är lösningen då det gör en mer komplex luftmiljö med ibland större smittorisk inomhus till exempel i en skolsal eller öppna kontor. Uteluftsflödet behövs och när nu koldioxid är en ren markör på människans närvaro ska den styra flödet in av uteluft, vilket den i många fall redan gör. Men den är inte endast mått på ren luft utan mest frisk luft.

En värld med elbilar gör att uteluftföroreningarna kommer att minska varje år. För att förstå vad som egentligen kommer in utifrån måste man se vad som släpps in och vad som genereras inomhus. Kanske kommer framtidens byggnader att innehålla mer sensorer som gör att man kan vistas i en bra luftmiljö inomhus – sensorer som talar om för oss och systemen vilken luft som kommer in och vad vi kan ta bort. Artificiell intelligens används just nu inom vår forskning för att lära sensorerna att förstå vad som är farligt och vad som är bra samt styra ventilationen på ett optimalt sätt och samtidigt styra eventuell tilläggsrening inomhus.

"Pandemier kommer att vara ett hot också i framtiden, och vi kan inte skydda internt spridda aerosoler med endast ventilation utan behöver rening på plats för att snabbt ta hand om det utan att det sprids vidare i lokaler och andra utrymmen"

 

Vad är då tilläggsrening? Till exempel ett kompletterande filtersystem som i vissa fall går igång och renar inomhus när det behövs. Det kan vara inbyggt eller ibland fristående. Det bör vara ihopkopplat med ventilationens filtrering så att vi bara kör rening när det behövs. Sensorer måste kunna mäta i realtid samt mäta koldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska ämnen; partiklar ned till minst 0,3 μm, RH och temp.

Hur kan en lösning se ut i framtidens byggnad för att skydda oss från luftens föroreningar? En bra ventilationsanläggning styrd av sensorer placerade ute och inne med ett varierat flöde på ventilationen. Troligen också en inomhus recirkulerande tilläggsrening som arbetar med det som sensorerna ger i resultat och bara renar det som ska renas just då samt att den kommer kunna värma och kyla redan uppvärmd luft. Det kan bli flera mindre ventilationsenheter som kan variera i flöde och energiåtgång som installeras per våningsplan.

En redan uppvärmd luft som recirkulerar, är Hepa-filterrenad och molekylärt renad hjälper enormt energimässigt och ökar effektiviteten i luftväxlingar av renad luft. Den vanliga ventilationen har en grundvärme som sedan toppas av den inre reningens värme/kylbatteri. En tilläggsrening kan recirkulera luften i en lokal kanske upp till tio gånger medan en ventilation oftast endast luftväxlar 0,5 till en gång över sin filterbank och använder mycket mer energi. Man måste ha en grundventilation för att byta luft. Men jag tror att tilläggsrening kommer att bli en faktor som styrs via sensorerna, det vill säga hur ren en lokal måste vara för att vistas i den.

Vi har regler i renrum, serverrum och datahallar men inte på kontor och hem för luftens renhet – det är dags nu att vakna upp. Pandemier kommer att vara ett hot också i framtiden, och vi kan inte skydda internt spridda aerosoler med endast ventilation utan behöver rening på plats för att snabbt ta hand om det utan att det sprids vidare i lokaler och andra utrymmen.

Jag tror att vi måste mäta kontinuerligt med sensorer och ta hälso­perspektivet i första hand samt givetvis tänka på energianvändningen. Så bra ventilation med bra filter samt ytterligare rening med mind­re recirkulerande luft hårt filtrerad genom Hepafilterrening samt andra filter beroende på vad som kommer in är en lösning. Luften är vårt viktigaste livsmedel!

Text: Anders Hedström